قابل توجه دانشجویان محترم 

پیرو تصویب بسته "توانمندسازی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه در راستای

حرکت به سمت دانشگاه نسل سوم" در شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه و ابلاغ

آن طی نامه شماره 272159‏‏/98 مورخ 17‏‏/06‏‏/1398،بعد از تاریخ 13‏/9‏/1400   

گواهی شرکت در وبینار‏/کارگاه های فناوری بصورت ثبت در رزومه سیستم جامع

اطلاعات پژوهشی (پژوهان) در قسمت شرکت در کارگاه های آموزشی صورت می

پذیرد.