تاريخچه گروه آموزش پزشکي

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 تاريخچه گروه آموزش پزشکي
مقدمه:
سرعت شتابنده توليد اطلاعات علمي و گسترش روزافزون رشته هاي علوم پزشکي در دهه هاي اخير موجب گرديد نيروي انساني کارآمد در زمينه آموزش شيوه هاي مناسب تدريس و ارزيابي دانشجو و مسلط به تواناييهاي لازم جهت برنامه ريزي و ارزشيابي آموزشي، تربيت شوند. با عنايت به همين ضرورت دوره کارشناسي ارشد آموزش پزشکي در سال 1373 به تصويب شوراي عالي برنامه ريزي رسيد .
راه اندازي  گروه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشكي مشهد در دانشکده پزشکی، با مجوز شماره 338382/آ مورخ 1387/9/5با ظرفيت پذيرش 5 دانشجو از سال تحصيلي 1389-1388 و مدیر گروهی جناب آقای دکتر عباس مکارم،  صورت گرفت.
 
رسالت:

رشته آموزش پزشکي درصدد است تا با گزينش و جذب اعضاي هيات علمي و کارشناسان مستعد و علاقمند به مسايل پيچيده آموزش پزشکي در دنياي شتابان امروز، فارغ التحصيلاني را تربيت نمايد که توانايي شناسايي مشکلات آموزشي از طريق تحقيقات مناسب، ارائه راه حلهاي منطقي و قابل ارزيابي براي مسائل آموزشي، مساعدت در امر برنامه ريزي و مديريت مسائل آموزشي دانشگاههاي علوم پزشکي و انتقال تکنولوژيها و روشهاي مناسب آموزش به منظور ارتقاي قابليتهاي اعضاي هيات علمي را داشته باشند و همچنين قادر باشند با شناسايي نقاط قوت و ضعف دانشگاهها و شناخت عوامل پيشرفت و توسعه دانشگاههاي جهان در ارتقاي وضعيت دانشگاههاي علوم پزشکي کشور ايفاي نقش نمايند.

اهداف کلی این دوره:

فارغ التحصيلان دوره کارشناسي ارشد رشته آموزش پزشکی در پايان دوره بايد:

1- توانايي هدايت فعاليتها جهت انجام تغييرات ضروري به منظور افزايش کيفيت آموزش را داشته باشند.

2- توانايي طراحي و انجام پژوهشهاي آموزشي به منظور شناسايي و رفع مشکلات را داشته باشند.

3- قادر به طراحي روشهاي مناسب ارزشيابي برنامه هاي آموزشي باشند.

4- توانايي مشارکت فعال در تدوين برنامه استراتژيک دانشگاه را داشته باشند.

5- به روشهاي طراحي برنامه آموزشي و تکنولوژيهاي جديد آموزش و الگوها و روشهاي جديد تدريس مسلط باشند و قادر به توسعه مهارتهاي آموزشي اعضاء هيات علمي دانشگاهها باشند.