مدير گروه

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
نام و نام خانوادگی: علی عمادزاده

 

 
تحصيلات: دکتری آموزش بهداشت
 
تلفن: 051-38002431  
پست الكترونيكي:

Emadzadea[at]mums.ac.ir

 
 رزومه :

 فرم مشخصات علمي آموزشي (C.V)