آشنایی با فرایندهای پژوهشی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

   جلسه آشنایی با فرایندهای  پژوهشی ویژه دانشجویان آموزش جامعه نگر در نظام سلامت ( ورودی95)، روز پنجشنبه  96/12/10 ساعت 10 در محل سالن شورای شماره 3 برگزار می گردد. حضور کلیه دانشجویان در جلسه مذکور الزامی است.