فعال شدن بخش مشاوره تحصیلی اداره مشاور

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

با توجه به اطلاع رسانی مسئول محترم واحد مشاوره و سلامت روان و درمان معاونت دانشجویی فرهنگی، بخش مشاوره تحصیلی اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویی فعال می باشد - دانشجویان دانشکده پزشکی می توانند روزهای پنجشنبه از ساعت 13-8 در محل دفتر مشاوره دانشکده پیراپزشکی جهت دریافت خدمات مشاوره مراجعه فرمایند.