پذیرش دستیار پژوهش

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

برنامه جذب دستیار پزوهشی در دوبخش جذب فارغ التحصیلان برتر برای گذراندن طرح نیروی انسانی د رمراکز تحقیقاتی و همچنین جذب فارغ التحصیلان برتر برای گذرانذن خدمت سربازی اجرا می شود - اطلاعات بیشتر در خصوص معیارهای جذب در این برنامه، در نشانی Rap.hbi.ir  قابل دسترس می باشد.