برگزاری جلسه دفاع از پروپوزال

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

جلسه دفاع از پروپوزال خانم محبوبه صفار و آقای محمدرحیم زاده  از دانشجویان آموزش جامعه نگر  در نظام سلامت، روز دوشنبه  96/10/18 ساعت 14-12  در محل سالن شورای شماره 3 برگزار می گردد

حضور کلیه دانشجویان گروه در این جلسه الزامی است