كارکنان گروه آموزش پزشکي

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 
 
 
 نام و نام خانوادگي: نيره هوشيار
 
تحصيلات: کارداني امور اداري
 
پست سازماني: اپراتور
 
شماره تماس: 38002435 - 6 و 38829265 (051)
 
نمابر: 38002437 (051)
 
پست الكترونيكي: Houshyarn1[at]mums.ac.ir
 


 

  
 
نام و نام خانوادگي: طیبه سیفی زاده
 
تحصيلات: کارشناس ارشد مديريت آموزشي
 
پست سازماني: کارشناس امور آموزشی گروه آموزش پزشکي 
 
 شماره تماس: 38002432 (051)
 
نمابر: 38002437 (051)
 
پست الكترونيكي: seyfizadeht2[at]mums.ac.ir
  
 
 

 

نام و نام خانوادگي: شیما السادات ظریف نهاد
 
تحصيلات: کارشناس ارشد آموزش پزشکی
 
پست سازماني: کارشناس درس نشانه شناسی  و کارشناس امور پژوهشی  گروه آموزش پزشکي 
 
 شماره تماس: 38002536 (051)
 
نمابر: 38002536 (051)
 
 پست الكترونيكي: zarinahadsh2[at]mums.ac.ir
 
 
  
نا