پانل

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

برگزاری پانل" آموزش بین حرفه ای"  مشترک بین گروه های آموزشی فیزیولوژی و اموزش پزشکی روز  دوشنبه 97/8/21 ساعت 12 در محل سالن شورای شماره 3 دانشکده پزشکی