دفاع از پایان نامه

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه دانشجویان به شرح زیر برگزار می گردد:

نام و نام خانوادگی دانشجو

عنوان پایان نامه

تاریخ و روز دفاع

 ساعت

     محل

دکتر آناهیتا علیزاده قمصری

بررسی رابطه بین سبک یادگیری و میزان یادگیری دانش سم شناسی در دانشجویان پزشکی

 96/6/29 روز چهارشنیه

12
11

 سالن شورای شماره 3

مهدی شبان

امکان سنجی بکارگیری یادگیری الکترونیک در آموزش دستیاران چشم در دانشگاه علوم پزشکی مشهد طی سال 1395

96/7/6 روز پنجشنبه

کلاس شماره 1