دستاوردها

طراحی و تدوین رشته تکنولوژی آموزشی

طراحی و تدوین کوریکولوم تخصصی رشته تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی برای اولین بار در خاورمیانه نیز از دیگر دستاوردهای مهم گروه اموزش پزشکی است که با همت و تلاش بی وقفه همه اعضای هیات علمی گروه صورت گرفت و در سال 1394 به نتیجه نهایی رسید و تصویب وزارت متبوع شد.