مقررات

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

    شرکت کلیه دانشجويان در جلسات ژورنال کلاب - ژورنال واچ - دفاع از پروپوزال و دفاع از پایان نامه که در روزهای مقرر در گروه برگزار می گردد،  الزامي است .

♦بخشي از ارزشيابي درس "روش تحقيق در آموزش (2)"، به محتواي ارائه شده در جلسات ژورنال کلاب اختصاص دارد

♦ دانشجو موظف است قبل از دفاع از پایان نامه از کسب نمره قبولی در تمامی دروس خود اطمینان کسب نماید.

♦ دانشجو موظف است از آخرین آئین نامه های آموزشی مربوط به خود که در سایت گروه بارگذاری شده است اطلاع کسب نماید.