طرح دوره

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

طرح دوره دروس کارشناسي ارشد آموزش پزشکي حضوری

نظريه هاي يادگيري و مهارت هاي مقدماتي تدريس
برقراري ارتباط ميان فردي و مهارت ارتباط پزشک با بيمار

روش هاي ارزيابي دانشجو (1)

 
کاربرد رايانه در آموزش (3) (يادگيري الکترونيکي و يادگيري از راه دور) / آموزش مبتنی بر شواهد
تدريس باليني