برگزاری جلسات ارزیابی درونی گروه

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 

 ارزیابی در واحد دانشگاهی، مبنای تعمق و تفحص علمی برای تعیین اهداف، راهبردها و برنامه های عملیاتی است. بهره گیری از اطلاعات به دست آمده از فعالیت ارزیابی، نگرشی عمیق نسبت به مدیریت و سازماندهی گروهها و واحدهای آموزشی، گزینش دانشجویان، تأمین نیروی انسانی موردنیاز (اعضای هیئت علمی و مجموعه افراد شاغل در خدمات آموزشی و پشتیبانی)، تجهیزات و امکانات، سیستم مدیریت، فرایند تدریس و یادگیری و سرنوشت شغلی دانش آموختگان به دست می دهد. ارزیابی، این امکان را برای مراکز آموزش عالی و مؤسسه آموزشی فراهم می آورد تا ضمن بازنگری در عملکرد خویش، چشم اندازها و چالشهای فرا روی خویش را دریابند و با انجام اصلاحات لازم، فعالیتهای خود را یا کارایی و اثربخشی بیشتر انجام دهند. 

در راستای ضرورت انجام فرایند ارزیابی درونی، از مرداد ماه 1400 جلسات بحث و بررسی پیرامون حوزه ها، شاخص ها و سنجه های ارزیابی به صورت مستمر در گروه آموزش پزشکی برگزار می شود.