دفاع از پایان نامه

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

نام و نام خانوادگی دانشجو

عنوان پایان نامه

روز ، ساعت و تاریخ دفاع

محل برگزاری

نجمه قربانی

 طراحی چهارچوبی برای آموزش بالینی در محیط درمانگاهی-سرپایی برای دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

سه شنبه ساعت 12 - 96/6/21

تالار امام علی (ع) دانشکده پزشکی

سمانه ابوالبشری

 بررسی میزان ایفای نقش های آموزشی اعضاء هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1395

چهارشنبه ساعت 8:30 - 96/6/22

تالار امام علی (ع) دانشکده پزشکی

زهرا خیری

 وضعیت بازخورد آموزشی به دانشجو در عرصه تدریس بالینی بر اساس اصول تحلیل منبعث از نیاز و مبتنی بر پیامد (ALOBA)  در بیمارستان ابن سینای مشهد در سال 94

چهارشنبه ساعت 10- 96/6/22

کلاس 3 دانشکده پزشکی