برنامه هفتگي دانشجویان کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

سال تحصیلی 99-98  

نیمسال اول

ورودی 98

ورودی 97

نیمسال دوم     

 ورودی 98

 ورودی 97

سال تحصیلی 98-97

نیمسال اول       

ورودی  96

ورودی 97

نیمسال دوم 

ورودی 96

ورودی 97