دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته آموزش پزشکی، شاخه ای از علوم تربیتی ، با ویژگی بین رشته ای است که دانش آموختگان آن با شناسایی نقاط ضعف و قوت روند آموزش، از طریق انجام پژوهش های مناسب و ارائه راه حلهای منطقی به دست اتدرکاران نظام آموزشی، همچنین مساعدت در امر برنامه ریزی و مدیریت آموزشی و انتقال فناوری ها و روشهای مناسب آموزشی، نقش خود را در ارتقای کیفیت آموزش ایفا خواهند نمود.