امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

 با سلام و احترام

ضمن سپاس از مشارکت سرکارعالی / جنابعالی، خواهشمند است با ارائه نظرات ارزشمند خویش در موارد ذیل، گروه آموزش پزشکی را در بهبود کیفیت اجرای برنامه های آموزشی پیش رو یاری فرمایید.

  نظر سنجی از فارغ التحصیلان در مورد اهداف گروه 
  نظرسنجی در مورد جلسات آموزشی و اساتید 
   نظرسنجی در خصوص آموزش مجازی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 

رديف

عنوان کتاب

نويسنده

محل انتشار

1

مديريت استراتژيک

دکتر لطف ا... فروزنده دهکردي

دانشگاه پيام نور

2

پويايي گروهي و اندازه گيري پويش هاي گروه

دکتر محمد رسول گلشن فومني

انتشارات پژوهش

3

روش هاي تحقيق کيفي

دکتر محسن اديب حاج باقري، دکتر سرور پرويزي، دکتر مهوش صلصالي

مرکز نشر علوم پزشکي (بشري)

4

مفاهيم و کاربردهاي آمار

دکتر علي رضا طالعي

موسسه انتشارات دانشگاه تهران

5

اصول مديريت

دکتر علي رضائيان

سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاه ها (سمت)

6

مقدمات تکنولوژي

خديجه علي آبادي

دانشگاه پيام نور

7

مديريت فرآيند آموزش

دکتر محمد رضا سرمدي، محمّد حسن صيف

دانشگاه پيام نور

8

اصول مديريت آموزشي

دکتر علي علاقه بند

دانشگاه پيام نور

9

روش ها و فنون تدريس

دکتر منوچهر وکيليان

دانشگاه پيام نور

10

راهنماي عملي تهيه  تنظيم پروژه تحقيقاتي

ناصر اژدي فام

دانشگاه پيام نور

11

استنباط آماري در روان شناسي و علوم تربيتي

دکتر پرويز نصيري، دکتر فرهاد سقاقي

دانشگاه پيام نور

12

آمار استنباطي پيشرفته

دکتر حسين زارع، سعيد طالبي، محمّد حسن صيف

دانشگاه پيام نور

13

مديريت بهره وري نيروي انساني

دکتر علي رضا موغلي، علي رضا عزيزي

دانشگاه پيام نور

14

روابط انساني در سازمان هاي آموزشي

دکتر حميد رضا حاتمي، دکتر محمّد رضا سرمدي

دانشگاه پيام نور

15

کاربرد فن آوري ارتباطات و اطلاعات در تدريس

پائول چين ترجمه: دکتر بهمن زندي عبدالرحمن جريحي

دانشگاه پيام نور

16

سازمان استراتژي محور

رابرت اس. کاپلان، ديويد پي. نورنون

سازمان مديريت صنعتي

17

روش هاي نمونه گيري 1

دکتر علي عميدي

دانشگاه پيام نور

18

روش هاي نمونه گيري 2

دکتر علي عميدي

دانشگاه پيام نور

19

روش هاي تحقيق در روان شناسي و علو تربيتي

دکتر علي دلاور

دانشگاه پيام نور

20

بهره وري و تجزيه و تحليل آن در سازمان ها

شهنام طاهري

نشر هستان

21

گفتارهايي در فلسفه تئوري هاي سازمان دولتي

دکتر سيد مهدي الواني، دکتر حسن دانايي فرد

انتشارات صفّار – اشراقي

22

مديريت استراتژيک

فرد آر. ديويد

دفتر پژوهش هاي فرهنگي

23

نگرش جامع بر مديريت استراتژيک

دکتر علي رضا علي احمدي، مهدي فتح ا...، ايرج تاج الدين

توليد دانش

24

روش هاي آماري

دکتر کريم منصورفر

دانشگاه تهران

25

آمار و روش تحقيق در پرستاري و علوم پزشکي -   همراه با آموزش مقدماتي SPSS

حميد حجتي، سيد حميد شريف نيا، نورا... طاهري

جامعه نگر – سالمي

26

روش هاي آماري و شاخص هاي بهداشتي

دکتر کاظم محمّد، دکتر حسين ملک افضلي

دريچه نو (سلمان)

27

روش هاي پيشرفته آماري همراه با برنامه هاي کامپيوتري

دکتر کريم منصوفر

دانشگاه تهران

28

آمار و روش تحقيق

امين حسيني شاوون، حسين علي جاهد، سيده اسماء حسيني

جهش

29

اصول پايه و روش تحقيق در علوم پزشکي

شوراي نويسندگان کميته پژوهشي دانشجويي دانشگاه علوم پزشکي ايران

نور دانش

30

روش هاي آمار  استنباطي در روان شناسي و علوم تربيتي

دکتر مهناز علي اکبري، دکتر فرهاد شقاقي

دانشگاه پيام نور

31

مباني مديريت منابع انساني

گَري دِسلِر   ترجمه دکتر علي پارسائيان، دکتر سيد محمد اعرابي

دفتر پژوهش هاي فرهنگي

32

روش هاي آماري در علوم رفتاري

دکتر رمضان حسن زاده، محمّد تقي مداح

نشر ويرايش

33

آمار و کاربرد آن در مديريت (جلد اول)

دکتر عادل آذر، دکتر منصور مومني

سمت

34

آمار و کاربرد آن در مديريت (جلد دوم)

دکتر عادل آذر، دکتر منصور مومني

سمت

35

مفاهيم و روش هاي آمار

دکتر پرويز نصيري، غلام رضا رضايي پور الماسي، محمد هادي خسروي راد

دانشگاه پيام نور

36

روش هاي آماري و روان شناسي و علوم تربيتي

دکتر علي دلاور

دانشگاه پيام نور

37

اندازه گيري و سنجش در علوم تربيتي

دکتر علي اکبر سيف

دانشگاه پيام نور

38

روش تحقيق نظري در علوم اجتماعي

ترز ال. بيکر

دانشگاه پيام نور

39

اصول و روش تحقيق 1 و 2

دکتر حسين فرهادي

دانشگاه پيام نور

40

روش تحقيق در مديريت

دکتر سيد علي اکبر احمدي، علي صالحي، محمد رضا فريدي

دانشگاه پيام نور

41

مديريت آموزشي

دکتر حسين علي جاهد، امين حسيني شاوون

جهش

42

جوامع دانش محور

مامفلا رامفل

جهاد دانشگاهي

43

روش هاش آماري + CD

باربارا هازارد مونرو

جامعه نگر – سالمي

44

کليات روش ها و فنون تدريس

امان اله صفوي

معاصر

45

نظارت و راهنمايي آموزشي

دکتر مصطفي نيکنامي

سمت

46

رهبري و مديريت آموزشي

دکتر سيد محمد مير کمالي

يسطرون

47

اصول روان سنجي و روان آزمايي

دکتر حسن پاشا – شريفي

رشد

48

آموزش الکترونيکي

مايکل آلن    ترجمه: دکتر محسن کاهاني، ابراهيم باقري

جهاد دانشگاهي

49

اصول تحقيق پرستاري

پوليت – بک/سيد حميد شريف نيا، رقيه نظري، سيد جليل سيدي

حکيم هيدجي

50

اصول و فلسفه تعليم و تربيت تعليم و تربيت اسلامي

دکتر حسين علي جاهد

جهش

51

نظارت و راهنمايي آموزشي تکنولوژي آموزشي

دکتر حسين علي جاهد

جهش

52

چگونه در مجامع علمي سخنراني کنيم؟

دکتر حسن احمد نيا، دکتر رضا عليزاده

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

53

برنامه ريزي آموزشي و درسي

دکتر حسن علي جاهد

نشر جهش

54

مقدمات تکنولوژي آموزشي

دکتر محمّد احديان

نشر و تبليغ بُشري

55

روش ها و فنون تدريس

دکتر حسين علي جاهد

نشر جهش

 56

سبک ياددهي يادگيري و کاربرد آن در آموزش عالي

 دکتر حسین کریمی مونقی

 دانشگاه علوم پزشکی مشهد

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

 

 

Dr. Mehri Yavari

 

 

Assistant Professor of Health, Mentality,

and management

 

 

 

Address: Nursing and Midwifery School, Ibn Sina Street, Mashhad, Iran

Tel: 051-38591512, internal (282)

 

yavarim[at]mums.ac.ir

 

Updated at:  2016                        

Educational Background 

PhD. Student in Curriculum Studies from Ferdowsi University of Mashhad

Master’s Degree in Health Education from Tehran University Medical Sciences, 1992

Bachelor’s Degree in Clinical Psychology from Ferdowsi University of Mashhad, 1988

Research Interests

Communicational Skills

Curriculum Studies

Responsive Education

Attended Workshops and Courses

Workshop on Introduction to Prezi, 2015

Educational Workshop for Webinar, School of Nursing and Midwifery, 2014

Educational Workshop for Introduction to the LMS system, School of Nursing and Midwifery, 2014

Educational Workshop for Introduction to Curriculum Design, School of Nursing and Midwifery,

2014

Educational Workshop for Virtual online classes, School of Nursing and Midwifery, 2014

Workshop for Advanced Educational Planning  Medical Sciences Research and Development Center,

2013

Workshop on Q methodology, first National Conference on challenges and solutions for promoting

student participation in the educational system, Mashhad University of Medical Sciences, 2013

Innovation and Educational Technologyworkshop, 4th National Conference on

creativity, TRIZ and innovation in education, Ferdowsi University of Mashhad, September, 2012

Workshop for Role of EDO in the institutionalization of Creativity in Medical Education,

4th National Conference on creativity, TRIZ, and innovation, Ferdowsi University Mashhad,

September 2012

Mental health promotion using mental creativity workshop, first National Conference on way of

thinking and creativity in medical education, Ferdowsi University of Mashhad, 2012

Workshop on Principles of Speech, Medical College, August, 2012

Workshop for Research in Education, Medical Education Research and Development Center, 2012

Workshop on Management in e-learning, Medical Education Research and Development Center, 2012

Advanced Word & Power Point workshop, School of Nursing and Midwifery, 2012

Educational workshop on Electronic Content Production, School of Nursing and Midwifery, 2012

Educational workshop for Peer Review, Qaem Educational, Research, and Treatment Center, 2012

Education workshop on Medical Ethics, Qaem Educational, Research, and Treatment Center, October

, 2011

Workshop on A New Perspective on Hijab, School of Nursing and Midwifery, December, 2011

Educational workshop for Writing for Articles for Research in Education in Persian , Medical College

, December, 2011

Virtual course on Ethics of Research in Medical Sciences, University Research Assistant Office,

October, 2011

National Conference on Cognitive Sciences findings regarding Education and Training, Ferdowsi

University of Mashhad, 2-3rd, December, 2011

16 medical education journal clubs, 2010-2013

Educational workshop on e-learning and content production, Medical Sciences Development and

Research Center, 2011

Evidence-based Education workshop, Medical Sciences Research and Development Center, 2011

Workshop on New concept of spirituality of health in global medical education, 4th Shahid Motahari

Educational Festival, May, 2011

Research in Education workshop, Medical Sciences Research and Development Center, 2010

Scientific seminar on Simulation and Virtual Reality in Medical Education, National Medical Science

and Technology Division, 2010

Workshop for Modern Methods of Teaching, Medical Sciences Research and Development Center,

2010

End Note workshop, Mashhad University of Medical Sciences Central Library, 2010

Workshop for Communicational Skills of Physicians and Patients, Medical Sciences Research and

Development Center, 2010

Workshop on Educational Scholarships, Medical Sciences Research and Development Center, 2010

Introduction to Electronic and Information Sources, University Assistant Research Office, 2010

3rd National Conference on Application of e-learning in medical education, Mashhad University of

Medical Sciences, 2009

Workshop on Publishing for Postgraduates, University Putra Malaysia- 2009

Seminar “GIS Day 2009” , University Putra Malaysia

6th International Medical Education Conference 2009 (IMEC), "Reflection on Innovation", IMU, Malaysia, 2009

Workshop on Endnote, University Putra Malaysia- 2009

Workshop on “ The Classic Grounded Theory” organized by institute Mill Valley California- 2009

Seminar “Reflections on Innovations”, International Medical University- 2009

Seminar “What you need to know about qualitative research” , University Putra Malaysia- 2008

Change Management in Medical Education workshop, Shahid Beheshti University, 2003

Workshop on Principles of Medical Education, University Education Office, 2003

27 hour workshop on Community-Oriented Medical Education, Mashhad University of Medical

Sciences, 1998

50 hour workshop on COME Community-Oriented Medical Education, Mashhad University of

Medical Sciences, 1994

Communications workshop, University Assistant Health Office, 1994

30 hour counseling workshop on Children for Health, University Assistant Health Office, 1994

Publications

The Effect of Training on Communication Skills of Child’s Nurse through Role-playing,

International Journal of Pediatric, Vol.3, N.5-2, Serial No.22, Oct2015

Effects of iron supplementation twice a week on attention score and hematologic measures in

female high school students, Singapore Medical Journal,55(11): 2014

Concurrent validity of using phantom patient and real patients in assessment of communicational skills

in medical students, stages of medical education development journal, Vol.11, No.1, 2014

Nurses experience in handling patients death, Orumieh Nursing and Midwifery Journal, Vol.11, No.9,

2013

Effects of offline training on anger management in teenage female students at Mashhad guidance

schools, North Khorasan Journal of Medical Sciences, Summer 2013

Effects of communicational skills training for nurses on patient care quality in educational hospitals

of Mashhad, Journal of Evidence-Based Care, Winter 2012

Investigation of communicational skills of technical dentistry assistants and its effects on patient

satisfaction in Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad Dentistry College Journal, No. 1383

,28

Presentations

Workshop on Educational Planning, Medical Sciences Research and Development Center, 2015

Workshop on Communicational Skills of Nurses and Patients, Musa Ibn Jafar Hospital, 2014

Member of Social Accountability panel, first National Conference on challenges and solutions for

development of student participation in education system, March, 2013

Member of Quality Improvement Strategies in Medical Education, School of Nursery and Midwifery,

May, 2013

Workshop on Advanced Educational Planning, Medical Sciences Research and Development Center,

2013

Workshop on Communicational Skills of Professors and Students, School of Nursery and Midwifery,

September, 2013

Workshop on Communicational Skills, Razavi Hospital, 2012

Workshop on Operational Programs for members of academic board of Nursing and Midwifery

School, 2012

2 workshops on Internal Evaluation for members of academic board of Nursing and Midwifery

School, 2012

Workshop on Communicational Skills in ongoing education at Mashhad University of Medical

Sciences, July, 2012

Communicational Skills workshop for members of academic board at Department of Dentistry, 2011

Workshop on Communicational Skills of Professors and Students for member professors of

Department of Basic Sciences, 2010

Workshop on Doctor-Patient Communicational Skills for clinical professors of Medical School, 2007

Communications workshop for members of academic board of Paramedics College, 2007

Inter-person Communicational Skills workshop at National Conference on Medical Education,

Kerman, 2006

Educational Planning workshop for professors at Pharmacy and Nursing and Midwifery Schools, 2006

How to Hold an Educational Workshop workshop for college EDO members, 2006

Workshop on Needs Assessment and Planning in Education for university members of academic

board, 2006

Journal club on Communicational Skills at university research centers, 2006

Educational Planning in-service training course for educational office employees, 2006

4 day workshop on Educational Technology in Family Health, Assistant Health Office, 2005

The Concurrent Validity of Using Simulated Patient and Real Patient in Communication Skills

Assessment of Medical Students, Poster presented at the 3rd International Seminar on Quality and

Affordable Education, University of Malay Kualalumpur Malaysia, 25 - 28 November 2014

Role of morality and ethics in medical sciences, poster presented at the 15th National Conference on

Medical Education, Yazd, 2014

Investigating the perspective of clinical professors regarding obstacles of communicational skills

training for medical students, speech presented at the 15th National Conference on Medical Education,

Yazd, 2014

Third-year medical student’s perspective regarding methods for teaching communicational

skills by professors, poster presented at the 14th National Conference on Medical Education, Tehran,

2013

Social accountability: an essential change in the medical education system, presentation at the

2nd National Seminar for Medical Education Development, Sanandaj, Oct2012

Communicational skills assessment for medical students using electronic portfolio, presentation

at the International Conference on Communication in Health Care, Verona, Italy. September 201

Investigating life quality of first-year medical students at Mashhad University of Medical Sciences,

presentation at The Asia-Pacific Conference on risk management for preventive medicine, Kuala

Lumpur. November 2007

Effects of communicational skills in medical students on patient satisfaction, presentation at

The International Conference on Communication in Health Care, Basel. September 2006

Investigation of clinical professors perspective on communicational skills training for students,

presentation at The International Conference on Communication in Health Care, Basel. September

2006

Opinions and perspective of directors and members of academic board on educational needs

assessment, presentation at the 7th National Conference on Medical Education, Tabriz, 2005

Investigation of communicational skills of dentistry assistants in clinical units and its effects on

patient satisfaction, poster presented at the 7th National Conference on Medical Education, Tabriz,

2005

Investigating elementary teacher’s awareness at Mashahd schools regarding streptococcal pharyngitis,

poster presented at the first National Conference for Researches in health networks, medical

universities, and health services of Khorasan Province, 1997

Research Projects

Comparison of tele-nursing with multimedia in training on mothers success rates in breastfeeding

premature babies after being cleared from hospitals (technical consultant)

Comparison of educational services quality from the perspective of students in affiliated colleges of

Mashhad University of Medical Sciences during 2015 (colleague)

Investigation of the curriculum needs in general physician courses in regards to social accountability

at Mashhad Medical College during 2014 (colleague)

Comparison of the effects of cellular phone-based educational software and educational booklets on

hemodialysis patients adherence to treatment (technical consultant)

Comparative analysis of the effects of nurse/peer-driven training on healthy lifestyle in health

Volunteers (technical consultant)

Investigation of the effects of e-learning (multimedia) on communicational skills of occupied midwifes

at health and treatment centers of Mashhad (technical consultant)

Comparison of the effects of two training methods of small group discussions and role playing on

nurse-child communicational skills (technical consultant)

Design of basic educational standards for nursing master’s degree in infant special cares at Mashhad

Nursing and Midwifery School (colleague)

Investigation of experiences of clinical professors and medical students regarding different methods

and feedbacks in clinical education during 2013-2014 (technical consultant)

Comparative analysis of the effects of communicational skills in workshops and virtual classes on

social phobia of students at Mashhad School of Nursing and Midwifery (technical consultant)

Comparative analysis of the effects of communicational skills of nurses on patient care quality at

educational hospitals of Mashhad during 2011 (colleague)

Concurrent validity of using patient phantoms and real patients in communicational skills assessment

for medical students (colleague)

Effects of healthy-driven education on oral and dental care quality in pregnant women (colleague)

Investigation of the effects of three methods of web-based, offline, and booklet training on anger

status of teenage girls at Mashhad guidance schools (colleague)

Professors perspective on teaching communicational skills to medical interns at Imam Reza Hospital

of Mashhad (colleague)

Investigating communicational skills of interns in different departments of Mashhad University of

Medical Sciences (executor)

Investigating communicational skills of technical dentistry assistants and their effects on patient

satisfaction (executor)

Awards & Honors

Received elite members of female charity association of the university award by the president of the

university – 2016

Achieved second place for educational procedure in the field of educational products at the 8th Shahid

Motahari Educational Festival of 2015

Achieved first place for educational procedure in the field of educational products at the 8th Shahid

Motahari Educational Festival of 2014

Awarded top educational board member at the 6th Shahid Motahari Educational Festival of 2013

Awarded top EDO at the 6th Shahid Motahari Educational Festival of 2013

Awarded top EDO at the 5th Shahid Motahari Educational Festival of 2012

Third place for elite educational board at the 5th Shahid Motahari Educational Festival of 2012

Administrative Responsibilities

Member of transition and modernization project of secretariat task force for responsive

And justice-driven education at Mashhad University of Medical Sciences during 2015

Supervisor for referees committee at the first national conference on evidenced-based education, 2015

Member of inter-university referee committee at the 8th Shahid Motahari educational festival of 2015

Member of review board for educational curricula for Ph.D. in medical physics, 2014

Member of joint academic board of national medical educational technology division, 2014

Member of board of directors of women donor association of Mashhad University of Medical Sciences

, 2014

Supervisor for Mashhad Nursing and Midwifery Health, Psychology, and Management Department

Website, 2014

Member of inter-department evaluation board for Department of Health and Psychology, 2012-now

Supervisor for Mashhad Nursing and Midwifery College Department of Responsive Education from

2011 till now

Expert at Mashhad Nursing and Midwifery College Medical Education Office

Secretary for elected committee of Mashhad Nursing and Midwifery College from 2011 till now

Member of educational curriculum committee for medical education fellowship from 2010 to 2011

Member of scientific and executive board of the 12th national conference on medical education, 2011

Supervisor for organizing 4 workshop courses on empowerment of members of academic board from

2009 to 2012

Member of university research committee from 2009 till now

Member of scientific and executive committee of the 3rd national conference on application of

e-learning in medical education, 2009

Member of Mashhad Medical College committee for course and curricula design from 2010 to 2011

Expert of Mashhad University of Medical Sciences Center for Studies and Development

Department of Educational Planning, 2009-2011

Member of authors board and editorial council for Ofogh magazine for medical sciences development

From 2009 till now

Member of Iranian association for medical education from 2006 until now

Member of policy committee for medical education at Khorasan health center during 2004-2006

Member of auditing board for bachelor’s degree in general health during 2002-2005

Member of Iranian health education association from 1997 to 2009

Member of strategic planning committee of Mashhad University of Medical Sciences Education Office

From 2004-2005

Associate member of green women’s community (NGO) of Mashhad for holding and

teaching educational courses from 1998-2003

Educational consultant for the “waste recycling at city centers” research project during 2001

Other

Design and execution of the journal club for higher education students project at Nursing and

Midwifery School, 2015

Design and publication of an Express Learning Pack (Nursing and Midwifery Educational

 Development Office Newsletter), 2011

Preparation of medical education pamphlets for use by members of academic board of Nursing and

Midwifery School, 2011-now

Design of teacher evaluation forms for Ph.D. students, 2011

Preparation of an online evaluation form for educational workshops at National Conference on

e-Learning, 2009

Participation in the design of Ph.D. courses for general dentistry, 2008

Participation in the design and launch of the Skill Lab communicational skills unit of the university,

2006

Participation in directing of 2 educational videos for teaching communicational skills to medical

students, 2006

Participation in course design for different educational departments of Mashhad Medical School,

2005

Design of an scientific manual for holding educational workshops, 2003

 

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

{مشخصات کلی رشته=عنوان تب 1}

مشخصات کلی رشته آموزش پزشکی

{آرایش ترمی=عنوان تب 2}

متن شما...

 

{طرح دوره=عنوان تب 2}

{برنامه هفتگی=عنوان تب 2}.

 

{/tabs}

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
Faculty of Medical Education
Mashhad university of Medical Sciences
 
Page 1- 2 - 3


Curriculum of Virtual Medical Education, M.S.

Semester 1

No.

Course’s name

Total credit

Theoretical credit

Practical Credit

Prerequisite

1

Curriculum planning (1)

1

0.5

0.5

-

2

Theories of learning and basic skills of teaching

2

1.5

0.5

-

3

Making interpersonal communication  and skill of making communication between physician and patient

2

1

1

-

4

Program evaluation methods (1)

1

0.5

0.5

-

5

Methods of evaluating University students (1)

1.5

1

0.5

- Curriculum planning (1)

- Theories of learning and basic skills of teaching

- Program evaluation methods (1)

6

The use of computers in education (1)

2

-

2

-

7

English Language (1)

2

2

-

-

Total

11.5

6.5

5

-

 

 

 

Semester 2

No.

Course’s name

Total credit

Theoretical credit

Practical Credit

Prerequisite

1

Curriculum planning (2)

2

1

1

Curriculum planning (1)

2

Program evaluation methods (2)

2

1

1

Program evaluation methods (1)

3

Methods of evaluating University students (2)

2.5

1.5

1

Methods of evaluating University students (1)

4

Research methods in education (1)

1

0.5

0.5

-

5

The use of computers in education (2)

1

-

1

The use of computers in education (1)

Total

9.5

5

4.5

-

 

 

 

Semester 3

No.

Course’s name

Total credit

Theoretical credit

Practical Credit

Workshop

Prerequisite

1

Leadership and Management in Medical Sciences Education and Economics of Education

3

3

-

-

-

2

Models of teaching and learning

2

1

1

-

Theories of learning and basic skills of teaching

3

The use of computers in education (3)

(E-learning and distance learning)

2

-

2

-

- The use of computers in education (2)

- Educational designing in Medical Science

4

Educational designing in Medical Science

2

1

1

-

- Curriculum (1)

- Evaluation methods of university students (1)

- Curriculum (2)

- models of teaching and learning

5

English Language (2)

2

2

-

-

English Language (1)

Total

11

7

4

-

-

 

 

Semester 4

No.

Course’s name

Total credit

Theoretical credit

Practical Credit

workshop

Prerequisite

1

Clinical Teaching

2.5

1

1.5

-

- Models of teaching and learning

- Theories of learning and basic skills of teaching

2

Research methods in education (2)

2

1

1

-

Research methods in education (1)

3

Designing, implementing and evaluating workshops

1

-

-

1

Educational designing in Medical Science

4

Thesis

6

-

6

-

-

Total

11.5

2

8.5

1

-