به آزمایشگاه تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی خوش آمدید.

 

آزمایشگاه تکنولوژی آموزشی (ETL)، بخشی از گروه آموزش پزشکی در دانشکده پزشکی مشهد می باشد. این آزمایشگاه با حمایت قطب علمی تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی و با هدف پاسخگویی به نیازهای تکنولوژی مرتبط با یادگیری و یاددهی در حوزه علوم پزشکی راه اندازی شده است.iآزمایشگاه به صورت ماژولار و پرتابل طراحی شده و با امکانات  ...ادامه مطلب

 
     
 

شف (Discovery)، توسعه (Development) و معتبرسازي (Validation) تکنولوژي هاي موجود و جديد به منظور بهبود آموزش علوم پزشکي از طريق مشارکت هاي آکادميک و با تمرکز بر پژوهش هاي بنيادي و کاربردي وانتشار نتايج آن می باشد. آزمايشگاه تکنولوژي آموزشي ا به کار گيري چهار عنصر نوآوري، رقابت،کيفيت و دانش فني تلاش ...ادامه مطلب