سرپرست کميته پژوهشيمعرفی سرپرست کمیته پژوهشی گروه آموزش پزشکی

 
نام و نام خانوادگي: سيد مسعود حسيني
تحصيلات: دانشجوي دکتراي آموزش پرستاري و كارشناسي ارشد آموزش پزشكي
تلفن: 38002430 و 38461182-051
نمابر: 38002437- 38420305 -051
پست الکترونیکی : HoseiniM[at]mums.ac.ir