معرفي معاون آموزشي گروه

 

  نام و نام خانوادگی: علی عمادزاده

 
  تحصيلات: دکتري آموزش بهداشت  
  سمت/ رتبه:

1- استادیار

2-معاون مدیر گروه آموزش پزشکی

3-عضو هیات علمی گروه آموزش پزشکی

4-عضو گروه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مجازی

5-دبیر اتاق فکر آسیا

6- نماینده شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی

 
  تلفن:
 38002431 -051
 
  پست الكترونيكي دانشگاهی :  Emadzadea[at]mums.ac.ir  
  پست الكترونيكي  : Emadzadeh92[at]gmail.com  
  رزومه : فرم مشخصات علمي آموزشي (C.V)