معرفي معاون آموزشي گروه

 

  نام و نام خانوادگی: علی عمادزاده

 
  تحصيلات: دکتري آموزش بهداشت  
  سمت/ رتبه:

1- استادیار

2- معاون مدیر گروه اموزش پزشکی

3-مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

4-دبیر شورای عالی قطب علمی تکنولوژی آموزشی در پزشکی

5-معاون آموزشی و پژوهشی قطب تکنولوژی آموزشی در پزشکی

6- عضو هیات علمی گروه آموزش پزشکی دانشکده پزشکی

 
  تلفن:
 38002431 و 38713638-051
 
  نمابر: 38002437-38713638-051  
  پست الكترونيكي دانشگاهی :  Emadzadea[at]mums.ac.ir  
  پست الكترونيكي  : Emadzadeh92[at]gmail.com  
  رزمه : فرم مشخصات علمي آموزشي (C.V)