تماس با ما

ارتباط با گروه آموزش پزشکي
 
 
نام‌گروه گروه آموزش پزشکي
تلفن
38002435 - 6 و 38829265
دورنگار 38002437
آدرس
مشهد - ميدان آزادي - پرديس دانشگاه - دانشکده پزشکي - گروه آموزش پزشکي. کد پستي: 9177948564 صندوق پستي: ــ
ايميل mds.edg[at]mums.ac.ir