مقررات

    حضور کلیه دانشجويان در جلسات ژورنال کلاب - ژورنال واچ - دفاع از پروپوزال و دفاع از پایان نامه الزامي است .

♦بخشي از ارزشيابي درس "روش تحقيق در آموزش (2)"، به محتواي ارائه شده در جلسات ژورنال کلاب اختصاص دارد.

♦هر هفته درميان جلسات کمیته آموزشي - پژوهشي روزهای سه شنبه  در گروه برگزار و به نامه هاي ارسالي به گروه رسیدگی می گردد.

♦حضور اعضاء هیات علمی گروه در جلسات کمیته آموزشی - پژوهشی گروه الزامی است.

♦ دانشجو موظف است قبل از دفاع از پایان نامه از کسب نمره قبولی در تمامی دروس خود اطمینان کسب نماید.

♦ دانشجو موظف است از آخرین آیئن نامه های آموزشی مربوط به خود که در سایت گروه بارگذاری شده است اطلاع کسب نماید.


منوی اصلی