طرح دوره

 

 
 
 طرح دوره دروس کارشناسي ارشد آموزش پزشکي
 
دروس ترم 1
نظريه هاي يادگيري و مهارت هاي مقدماتي تدريس
برقراري ارتباط ميان فردي و مهارت ارتباط پزشک با بيمار
روش هاي ارزشيابي برنامه (1) 

روش هاي ارزيابي دانشجو (1)

 کاربرد رايانه در آموزش (1) 

 

 
 
 
 
 
دروس ترم 3
کاربرد رايانه در آموزش (3) (يادگيري الکترونيکي و يادگيري از راه دور)
تدريس باليني