کارگاه آموزشي


کارگاه هاي آموزشي گروه آموزش پزشکي
 

رديف

نام کارگاه

مدرس

مکان

مدت کارگاه

گروه هدف

تاريخ اجرا

روز

ماه

سال

1

آشنايي با نرم افزار Camtasia

دکتر حسن غلامي

سالن IT دانشکده پزشکي

2 ساعت

دانشجويان کارشناسي ارشد مجازي 90 و 91 آموزش پزشکي

17

دي

1392

1

 آشنايي با نرم افزارهاي نصب شده در اتاق چند منظوره گروه آموزش پزشکي

 مهندس هانيه مستور

اتاق چند منظوره گروه آموزش پزشکي

1 ساعت

اعضاء گروه آموزش پزشکي

 9

آذر 

2

آشنايي با نرم افزار Camtasia

مهندس علي رحماني

سالن شوراي شماره 2 دانشکده پزشکي

2 ساعت

دانشجويان کارشناسي ارشد آموزش پزشکي

15 

 آبان

کاربرد نرم افزار SPSS در تجزيه و تحليل داده هاي پژوهشي آموزشي

- دکتر حسين کريمي مونقي
- دکتر ويدا وکيلي
- دکتر ليدا جراحي
دکتر حسن غلامي
سالن IT
دانشکده پزشکي

4 ساعت

دانشجويان کارشناسي ارشد مجازي 90

7-6

Item Respose Theory

- دکتر حسن غلامي
- دکتر علي عمادزاده

سالن شوراي شماره 2 دانشکده پزشکي

2 ساعت

دانشجويان کارشناسي ارشد آموزش پزشکي

28 فروردين

آموزش مبتني بر شواهد

- دکتر رامين صادقي
- دکتر سيد مجتبي موسوي بزّاز
- پروانه مدير اماني
- دکتر حسين کريمي مونقي

سالن شوراي شماره 2 دانشکده پزشکي

4 ساعت

اعضاء هيأت علمي، کارکنان و دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي

10

اسفند

1391

4

آشنايي با مديريت سامانه آموزش مجازي
"LMS پيشرفته"
ويژه اساتيد گروه آموزش پزشکي

مهندس علي رحماني

سالن IT
دانشکده پزشکي

1 ساعت

اعضاء گروه آموزش پزشکي 

16

آبان

5

کارگاه آشنايي با سامانه آموزش مجازي دانشگاه(LMS)

مهندس علي رحماني

سالن IT
دانشکده پزشکي

1 ساعت

دانشجويان کارشناسي ارشد آموزش پزشکي مجازي 91

9

6

نحوه نگارش مقالات به زبان فارسي

- دکتر طاهره چنگيز
- مينا توتونچي 
سالن شوراي شماره 2 دانشکده پزشکي
و
EDO دانشکده پرستاري و مامايي 

8ساعت 

اعضاء هيأت علمي و کارکنان دانشگاه علوم پزشکي و دانشجويان کارشناسي ارشد آموزش پزشکي

24-23

آذر

1390

اخلاق در پژوهش هايآموزشي

- دکتر مهري ياوري
- دکتر حميد رضا ريحاني
- زهره حسيني
- فرزانه غريبي کاني پان
- فريبا فرزاد
- فاطمه ابراهيمي
- رزا منتظري
- فيروزه مجيدي

EDO دانشکده پرستاري و مامايي 

6 ساعت

دانشجويان تحصيلات تکميلي کارشناسي ارشد

19
و
26

آبان

7

Endnote

دکتر علي رضا صراف شيرازي 

سالن IT دانشکده پزشکي

 4 ساعت

دانشجويان کارشناسي ارشد آموزش پزشکي
و اعضاء گروه آموزش پزشکي

5

8

شيوه جستجوي علمي

پروانه مديراماني

سالن IT دانشکده پزشکي

3 ساعت

 دانشجويان کارشناسي ارشد آموزش پزشکي

19

مهر

آشنايي با نرم افزار Camtasia 

17

خرداد