تعريف و ضوابط

پايان نامه:

         به آخرين بخش از دوره تحصيلات تکميلي اطلاق مي شود که طي آن دانشجو موظف است در يک زمينه مربوط به رشته تحصيلي خود زير نظر استاد راهنما به تحقيق و پژوهش بپردازد.

 

دانشجو موظف است بعد از پايان نيمسال اول و قبل از شروع نيمسال چهارم تحصيلي، عنوان پايان نامه و استاد راهنماي خود را انتخاب نمايد.