هیات علمی

  نام و نام خانوادگی: عباس مكارم

 
  تحصيلات: متخصص دندانپزشکي کودکان  
  سمت/ رتبه:

1-استاد

2- مدیر گروه آموزش پزشکي
3-عضو شورای عالی قطب علمي تکنولوژي آموزشي در پزشکي مشهد
4-عضو هیات ممتحنه و ارزشيابي آموزش پزشکي (وزارت متبوع) 

5-عضو کميته راهبردي دندانپزشکي کودکان (وزارت متبوع)
6-عضو هيأت علمي گروه آموزش پزشکی و دانشکده دنداپزشکی

7-عضو گروه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مجازی

8-عضو شورای هماهنگی و برنامه ریزی آموزش مداوم و تخصیص امتیاز دانشگاه

 
 

تلفن:

38002436 -051

 
  پست الكترونيكي دانشگاهی :

makarema[at]mums.ac.ir

 
   رزومه :

 فرم مشخصات علمي آموزشي (C.V)

 
       

 

  نام و نام خانوادگی: علی عمادزاده

 
  تحصيلات: دکتري آموزش بهداشت  
  سمت/ رتبه:

1- استادیار

2- معاون مدیر گروه آموزش پزشکی

3- عضو هیات علمی گروه آموزش پزشکی

4- عضو گروه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مجازی

6- دبیر اتاق فکر آسیا در دانشگاه

7- نماینده شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی

 
  تلفن:
 38002431 -051
 
  پست الكترونيكي دانشگاهی :  Emadzadea[at]mums.ac.ir  
  پست الكترونيكي  : Emadzadeh92[at]gmail.com  
  رزومه : فرم مشخصات علمي آموزشي (C.V)  
 
  نام و نام خانوادگی: سيد مسعود حسيني

 
  تحصيلات: دانشجوي دکتري آموزش پرستاري
 
  سمت/ رتبه:

1- مربی

2-سرپرست کمیته پژوهشی گروه آموزش پزشکي

3-مسئول ارزیابی درونی گروه آموزش پزشکی

4-عضو هيأت علمي گروه آموزش پزشکی

 
 

تلفن:

38002430 و 38461182-051

 
  پست الكترونيكي دانتشگاهی : HoseiniM[at]mums.ac.ir  
   رزومه :

 فرم مشخصات علمي آموزشي (C.V)

 
       
  نام و نام خانوادگی: حسن غلامي

 
  تحصيلات:

دانشجوی دکتری سنجش و اندازه‌گیری

 
  سمت/ رتبه:

1- مربی

2-عضو هیأت علمی گروه آموزش پزشکی

 
 

تلفن:


051-38002438 
 
  پست الكترونيكي دانشگاهی :

karimih[at]mums.ac.ir

 
   رزومه :

 فرم مشخصات علمي آموزشي (C.V)

 
       
  نام و نام خانوادگی: حسين کريمي مونقي

 
  تحصيلات: دکتري آموزش پرستاري
 
  سمت/ رتبه:

1- استاد

2- معاون آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی

3- مسئول توسعه آموزش دانشکده پرستاري و مامايي

4- عضو هيأت علمي گروه آموزش پزشکی و دانشکده پرستاری و مامایی 

5-عضو گروه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مجازی

 
 

تلفن:

38002434 -051

 
  پست الكترونيكي دانشگاهی:

karimih[at]mums.ac.ir

 
   رزومه :

 فرم مشخصات علمي آموزشي (C.V)

 
       
  نام و نام خانوادگی: سید مجتبی موسوی بزاز

 

 
  تحصيلات:

دکتری تخصصی پزشکی اجتماعی

 
  سمت/ رتبه:

 1-  دانشیار

2- عضو هیأت علمی گروه آموزش پزشکی و گروه پزشکی اجتماعی

 
 

تلفن:

 051-38002407

 
  پست الكترونيكي دانشگاهی :

mousavim[at]mums.ac.ir

 
   رزومه :

 فرم مشخصات علمي آموزشي (C.V)

 
       
  نام و نام خانوادگی: مهری یاوری

 
  تحصيلات:

دانشجوی دکتری تخصصی مطالعات برنامه درسی

 
  سمت/ رتبه:

 1-  مربی

2- عضو هیأت علمی گروه آموزش پزشکی و دانشکده پرستاری و مامایی 

 
 

تلفن:

 051-38451522

 
  پست الكترونيكي دانشگاهی :

YavariM[at]mums.ac.ir

 
   رزومه :

 فرم مشخصات علمي آموزشي (C.V)