هیات علمی

  نام و نام خانوادگی: عباس مكارم

 
  تحصيلات: متخصص دندانپزشکي کودکان  
  سمت/ رتبه: 1- مدیر گروه آموزش پزشکي
2-رئيس شورای عالی قطب علمي تکنولوژي آموزشي در پزشکي مشهد
3-دبير ارزشيابي آموزش پزشکي (وزارتخانه) - دبير کميته راهبردي دندانپزشکي کودکان (وزارتخانه)
4-عضو هيأت علمي (استاد)
 
 

تلفن:

38002436 -051

 
  پست الكترونيكي دانشگاهی :

makarema[at]mums.ac.ir

 
   رزمه :

 فرم مشخصات علمي آموزشي (C.V)

 
       

 

  نام و نام خانوادگی: علی عمادزاده

 
  تحصيلات: دکتري آموزش بهداشت  
  سمت/ رتبه:

1- استادیار

2- معاون مدیر گروه اموزش پزشکی

3-مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

4-دبیر شورای عالی قطب علمی تکنولوژی آموزشی در پزشکی

5-معاون آموزشی و پژوهشی قطب تکنولوژی آموزشی در پزشکی

6- عضو هیات علمی گروه آموزش پزشکی

7- نماینده شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی

 
  تلفن:
 38002431 و 38713638-051
 
  پست الكترونيكي دانشگاهی :  Emadzadea[at]mums.ac.ir  
  پست الكترونيكي  : Emadzadeh92[at]gmail.com  
  رزمه : فرم مشخصات علمي آموزشي (C.V)  
 
  نام و نام خانوادگی: سيد مسعود حسيني

 
  تحصيلات: دانشجوي دکتراي آموزش پرستاري
 
  سمت/ رتبه:

1- مسئول واحد آموزش اساتید مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

2-سرپرست کمیته پژوهشی گروه آموزش پزشکي

3-مسئول ارزیابی درونی

4- عضو هيأت علمي گروه آموزش پزشکی

 
 

تلفن:

38002430 و 38461182-051

 
  پست الكترونيكي دانتشگاهی : HoseiniM[at]mums.ac.ir  
   رزمه :

 فرم مشخصات علمي آموزشي (C.V)

 
       
  نام و نام خانوادگی: حسن غلامي

 
  تحصيلات:

دانشجوی دکتری سنجش و اندازه‌گیری

 
  سمت/ رتبه:

1- مربی

2-عضو هیأت علمی گروه آموزش پزشکی

 
 

تلفن:


051-38002438 
 
  پست الكترونيكي دانشگاهی :

karimih[at]mums.ac.ir

 
   رزمه :

 فرم مشخصات علمي آموزشي (C.V)

 
       
  نام و نام خانوادگی: حسين کريمي مونقي

 
  تحصيلات: دکتري آموزش پرستاري
 
  سمت/ رتبه:

1- استاد

2- معاون آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی

3- مسئول توسعه آموزش دانشکده پرستاري و مامايي

4- عضو هيأت علمي دانشکده پرستاری و مامایی و گروه آموزش پزشکی

 
 

تلفن:

38002434 -051

 
  پست الكترونيكي دانشگاهی:

karimih[at]mums.ac.ir

 
   رزمه :

 فرم مشخصات علمي آموزشي (C.V)

 
       
  نام و نام خانوادگی: سید مجتبی موسوی بزاز

 

 
  تحصيلات:

دکترای تخصصی پزشکی اجتماعی

 
  سمت/ رتبه:

 1-  دانشیار

2- عضو هیأت علمی گروه پزشکی اجتماعی و  گروه آموزش پزشکی

 
 

تلفن:

 051-38002407

 
  پست الكترونيكي دانشگاهی :

mousavim[at]mums.ac.ir

 
   رزمه :

 فرم مشخصات علمي آموزشي (C.V)

 
       
  نام و نام خانوادگی: مهری یاوری

 
  تحصيلات:

دانشجوی دکترای تخصصی مطالعات برنامه درسی

 
  سمت/ رتبه:

 1-  مربی

2- عضو هیأت علمی گروه بهداشت و روان دانشکده پرستاری و مامایی و  گروه آموزش پزشکی

 
 

تلفن:

 051-38451522

 
  پست الكترونيكي دانشگاهی :

YavariM[at]mums.ac.ir

 
   رزمه :

 فرم مشخصات علمي آموزشي (C.V)