عضویت در کمیته های تخصصی مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی

با توجه به راه اندازی کمیته های تخصصی مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی در وزارت متبوع، اساتید این گروه آموزشی در 4 کمیته از کمیته های تخصصی این مرکز عضو شدند:

1- کمیته ارزشیابی: دکتر عباس مکارم

2- کمیته مدیریت و رهبری آموزشی : دکتر سیدمجتبی موسوی بزاز

3- کمیته برنامه ریزی درسی : دکتر حسین کریمی مونقی

4- کمیته روش تدریس : دکتر علی عمادزاده