فراخوان پذیرش کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی

دومین مرحله فراخوان پذیرش برنامه کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی اطلاع رسانی شد - متقاضیان می توانند از تاریخ 96/5/15 لغایت 96/5/31 برابر دستورالعمل  و آگهی فراخوان نسبت به ثبت نام الکترونیکی در سامانه ثبت نام آنلاین دانشگاه علوم پزشکی مجازی اقدام نمایند.