بنیاد ملی نخبگان

دانشجویان عزیز برای دریافت جایز بنیاد ملی نخبگان خواهشمند است آئین نامه مربوطه را که در آدرس  www.soraya.bmn.ir  بارگذاری شده است ملاحظه و جهت ثبت نام حداکثر تا تاریخ 96/6/6 اقدام فرمائید.