معرفي مدير گروه

  نام و نام خانوادگی: عباس مكارم

 
  تحصيلات: متخصص دندانپزشکي کودکان  
  سمت/ رتبه:

1-استاد

2-مدیر گروه آموزش پزشکي

3-عضو شورای عالی قطب علمي تکنولوژي آموزشي در پزشکي
4-عضو هیات ممتحنه و  ارزشيابي آموزش پزشکي (وزارتخانه)

5-عضو کميته راهبردي دندانپزشکي کودکان (وزارتخانه)
6-عضو هيأت علمي گروه آموزش پزشکی و دانشکده دندانپزشکی

7- عضور شورای هماهنگی و برنامه ریزی آموزش مداوم و تخصیص امتیاز دانشگاه

8- عضو گروه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مجازی

 
  تلفن: 051-38002436  
  پست الكترونيكي:

makarema[at]mums.ac.ir

 
   رزومه :

 فرم مشخصات علمي آموزشي (C.V)