معرفي مدير گروه

  نام و نام خانوادگی: عباس مكارم

 
  تحصيلات: متخصص دندانپزشکي کودکان  
  سمت/ رتبه: 1- مدیر گروه آموزش پزشکي
2-رئيس شورای عالی قطب علمي تکنولوژي آموزشي در پزشکي مشهد
3-دبير ارزشيابي آموزش پزشکي (وزارتخانه) - دبير کميته راهبردي دندانپزشکي کودکان (وزارتخانه)
4-عضو هيأت علمي (استاد)
 
  تلفن:

38002436 و (داخلي 177 و 119) 051

38829501-15

 
  پست الكترونيكي:

makarema[at]mums.ac.ir

 
   رزمه :

 فرم مشخصات علمي آموزشي (C.V)