برنامه امتحانات پایان ترم

ورودی 96

نیمسال اول سال تحصیلی 97-96

نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96

 ورودی 95

نیمسال اول سال تحصیلی 97-96

نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96

 ورودی  94

 پایان نامه