ژورنال کلاب

Journal club

And

Journal Watch


1395

Journal Club

And

Journal Watch

1396

 ژورنال کلاب ها و ژورنال واچ های گروه ،چهارشنبه های آخر ماه ساعت 14-12 در محل سالن شورای شماره 3 برگزار می گردد-